Skip to content

Lluosi

Mae Lluosi yn cael ei lansio eleni ar draws y Deyrnas Unedig. Bydd yn cynnig cyfle hawdd i ddilyn cyrsiau rhifedd am ddim, sef cyrsiau lle gallwch chi ennill cymhwyster, a meithrin eich hyder i ddefnyddio rhifedd yn y gwaith neu yn eich bywyd bob dydd.

Gallwch chi fanteisio ar raglen Lluosi os ydych chi’n 19 oed a throsodd ac os nad oes gennych chi TGAU mewn mathemateg gyda gradd C (neu gymhwyster cyfatebol).

Bydd yna gyrsiau i ddechreuwyr ac i'r rhai a hoffai adeiladu ar sylfeini eu gwybodaeth am fathemateg – hyd at gyrsiau uwch fel TGAU Mathemateg, Cymhwyster Sgiliau Gweithredol Lefel 2, neu gymhwyster cyfatebol. Mae tiwtorialau a chynnwys ar-lein ar gael hefyd, felly fe fyddwch chi’n gallu dysgu ar gyflymder sy'n addas i chi.

Available to:

Oedolion 19 oed a throsodd sydd heb TGAU mewn mathemateg yn barod ar radd C (neu gymhwyster cyfatebol)

Duration:

Yn amrywio

Age restriction:

19 a throsodd

Course type:

On-the-job, Online, Short courses

Cost:

rhad ac am ddim

How to apply:

Mae Lluosi yn cael ei lansio eleni. Yn y cyfamser, gallwch chwilio am ffyrdd i wella'ch sgiliau, neu cymerwch ein cwis byr sy’n gallu’ch helpu i ddeall ble y gall fod angen ichi loywi’ch sgiliau rhif.

Mae Lluosi yn rhaglen newydd sy’n cael ei hariannu gan y llywodraeth i helpu oedolion ledled y Deyrnas Unedig i wella’u sgiliau mewn rhifedd.

Mae sgiliau da mewn rhifedd yn eich helpu:

  • i agor cyfleoedd gwaith newydd neu i symud ymlaen yn eich gwaith
  • i ennill cyflogau uwch
  • i gymryd y cam nesaf tuag at lefelau uwch o hyfforddiant, er enghraifft, yn Lloegr, prentisiaeth neu gymhwyster lefel 3 (sy’n cyfateb i Lefel A).

Mae hwb i’ch gallu mewn rhifedd hefyd yn gallu helpu gyda thasgau bob dydd fel deall biliau a chyllidebu.

P’un a ydych chi am roi hwb i’ch sgiliau mewn rhifedd er mwyn symud ymlaen yn y gwaith neu i helpu gyda thasgau dyddiol, efallai mai Lluosi yw’r cam nesaf tuag at ddatgloi eich potensial.


Gwirio’ch lefel rhifedd:

Bydd ein cwis byr yn eich helpu i ddeall ble y gall fod angen ichi loywi’ch sgiliau rhif.

Mae yna chwe chwestiwn amlddewis. Bydd y cwis yn cymryd rhyw bum munud i’w gwblhau ac fe gewch chi ddefnyddio cyfrifiannell os ydych chi’n dymuno. Bydd y cwis hefyd yn helpu i esbonio sut i gyrraedd yr ateb cywir.

 

Cymerwch y cwis yma link opens in a new tab

Cynnwys y rhaglen:

Bydd cannoedd o gyrsiau ar gael yn rhad ac am ddim. Bydd y rhain yn ymdrin ag ystod eang o sgiliau rhifedd, o gyrsiau i ddechreuwyr i gyrsiau uwch. Bydd ein cyrsiau rhifedd yn cynnwys:

  • cyrsiau yn yr ystafell ddosbarth, gan gynnwys cyrsiau rhan-amser a chyrsiau gyda’r nos, i’ch helpu i ennill cymhwyster
  • cyrsiau sydd wedi’u bwriadu i gynyddu hyder gyda rhifau fel y cam cyntaf tuag at gymhwyster
  • rhaglenni sy’n cael eu cyflwyno ar y cyd â thiwtorialau ar-lein pan fydd cyflogwyr yn gofyn amdanyn nhw
  • canllawiau a chymorth sy’n gosod mathemateg yn gyd-destun bob dydd dealladwy

Bydd llwyfan digidol Lluosi ar gael yn nes ymlaen eleni ar draws y Deyrnas Unedig, ac mae wedi’i fwriadu i fod yn hyblyg ac ar gael ar alw, er mwyn ichi ffitio’ch gwaith dysgu i gyd-fynd â’ch bywyd neu’ch ymrwymiadau eraill.

P’un a hoffech chi roi hwb i’ch sgiliau ar-lein ynteu yn bersonol, fe fydd yna rywbeth sy’n addas i chi.


Cost:

Am ddim – mae Lluosi yn cael ei ariannu’n llawn gan y llywodraeth.


Meini prawf cymhwystra:

Byddwch yn gymwys i ymuno â rhaglen Lluosi os ydych chi:

  • yn 19 oed a throsodd
  • yn byw yn y Deyrnas Unedig
  • heb TGAU mewn mathemateg ar radd C (sy’n cyfateb i radd 4 neu TAG gradd 1), neu gymhwyster cyfatebol

Bydd cyrsiau ‘stafell ddosbarth a chyngor yn amrywio o un ardal i’r llall.


Sut i wneud cais:

Bydd Lluosi yn cael ei lansio eleni. Gallwch gofrestru i fod y cyntaf i wybod pan fydd Lluosi yn cael ei lansio.

Yn y cyfamser, mae yna sawl opsiwn ichi edrych arnyn nhw i helpu i wella’ch sgiliau mewn rhifedd.

Os ydych chi yn Lloegr, gallwch chwilio am gyrsiau rhifedd sydd ar gael nawr drwy gyfrwng Chwilio am Gwrs.

 

Chwilio am gwrs rhifedd link opens in a new tab

Os ydych chi yng Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, gallwch chwilio am ragor o gymorth ar sut i roi hwb i’ch sgiliau rhifedd.

Rhagor o gymorth link opens in a new tab

Sgiliau Hanfodol – Rhifedd:

Mae rhaglen Lluosi yn gynnig ychwanegol i oedolion i eistedd prawf sgiliau rhifedd hanfodol.

Bydd y cymwysterau hyn yn eich helpu i ennill y sgiliau mewn rhifedd sydd eu hangen arnoch ar gyfer gwaith ac maen nhw’n cael eu cydnabod gan gyflogwyr.

Rhagor o wybodaeth am gymwysterau mewn sgiliau rhifedd hanfodol.

 

Advice and Guidance